Home
Scholen
Kinderopvang
Gemeenten
Speeltuinvereniging
Sportverenigingen
Zwembaden
Contact
Nieuws

Voor scholen verzorgt Playcare de veiligheidsinspectie en het daarbij behorende logboek. De beheerder van speeltoestellen is verplicht zorg te dragen voor een veilige speelomgeving en dit is aan te tonen door het bijhouden van een logboek bij alle speeltoestellen. Playcare is onafhankelijk en niet verbonden met bepaalde producenten van speeltoestellen.

 

Bij een jaarlijkse technische inspectie, uitgevoerd door Playcare, worden de volgende zaken uitgevoerd:

- De speeltoestellen worden uitgebreid geïnspecteerd en gecontroleerd op constructieve stabiliteit, de verbindingen worden gecontroleerd evenals de verankering in de grond. Ook wordt het uiterlijk bekeken, in het bijzonder de beschermende beits- of verflaag.

- De ondergrond wordt gecontroleerd op afmetingen, verontreiniging en op valdempende werking.

- Er wordt een risicoanalyse gemaakt van de speeltoestellen en hun directe omgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met omstandigheden die niet rechtstreeks met de toestellen verbonden zijn maar er wel invloed op kunnen hebben, bijvoorbeeld een drukke weg in de omgeving of bouwmaterialen naast de school.

- De hierbij verzamelde gegevens worden opgenomen in een logboek voor elk speeltoestel van de speellocatie. Dit logboek is wettelijk verplicht en moet getoond kunnen worden aan de controlerende instantie.

Na deze inspectie zal de medewerker van Playcare de eerste resultaten doorspreken met de betreffende medewerker van de school en eventueel enige onderhoudsadviezen verstrekken. Na gemiddeld twee weken wordt het logboek verstuurd naar de school, vergezeld van een korte handleiding over het gebruik van het logboek en de zaken die de beheerder zelf bij moet houden.

 
Met een technische veiligheidsinspectie krijgt u een duidelijk en onafhankelijk beeld van de kwaliteit en veiligheid van uw speelplekken.
 
 
 
Voor speeltoestellen is er sinds maart 1997 speciale wetgeving in Nederland: het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen ofwel het WAS. Dit besluit heette voor september 2003 het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen. De volledige tekst van het WAS is te vinden op www.wetten.nl. In het WAS staat dat speeltoestellen veilig geproduceerd en beheerd moeten worden. Richtlijnen hiervoor staan in de Europese normen voor speeltoestellen (1176 en 1177) en waterglijbanen (1069). Het WAS verwijst naar deze normen als een goede manier om aan de wettelijke eisen te voldoen. In de norm NEN-EN 1176-7 wordt onder andere het onderhoud en de inspecties nader behandeld. Als beheerder moet u, door inspecties en onderhoud, ervoor zorgen dat het toestel veilig is en blijft. Om u bij deze taak te helpen en dit aantoonbaar te maken, verplicht het WAS om een logboek bij te houden met daarin de gegevens van het onderhoud en de inspecties. Inspecties zijn in drie soorten te verdelen, namelijk visuele inspecties, functionele inspecties en technische veiligheidsinspecties.
 
De visuele inspectie vindt in principe elke schooldag plaats, tijdens het toezicht op het spelen wordt goed opgelet en eventuele gebreken worden vastgesteld.
 
De functionele inspectie is een meer uitgebreide inspectie waarbij het functioneren, de stabiliteit en de sterkte van de toestellen gecontroleerd wordt. Zo'n functionele inspectie moet ten minste één keer per 1 à 3 maanden gebeuren, afhankelijk van gebruik en eventuele instructies van de fabrikant.
 
Tijdens de technische veiligheidsinspectie wordt de algehele veiligheid van de speeltoestellen en de speelomgeving gecontroleerd. Er wordt met name gelet op corrosie, houtrot en andere negatieve effecten van weersinvloeden. Tussentijds uitgevoerde reparaties worden gecontroleerd en er wordt vastgelegd welke maatregelen, eventueel, genomen moeten worden om alles weer in orde te brengen. Zo'n technische inspectie moet uitgevoerd worden door personen die voldoende deskundig zijn en moet minstens één keer per jaar plaats vinden. Geadviseerd wordt dit te laten doen door een onafhankelijk deskundige en de kosten hiervoor op te nemen in het onderhoudsbudget.
 
Playcare is een onafhankelijk bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op het gebied van speeltoestellen, en dan vooral in het onderhoud van speeltoestellen tijdens hun levensduur. U moet daarbij denken aan het uitvoeren van de verplichte jaarlijkse veiligheidsinspectie, maar ook overige inspecties, het bijhouden van het logboek, het uitvoeren van regulier onderhoud en het uitvoeren van reparaties en herstelwerkzaamheden. Deze activiteiten worden gecompleteerd door het geven van advies in de oriëntatiefase en door het ontwerpen, inrichten en aanleggen van complete speelplekken. Playcare heeft 15 jaar ervaring met speeltoestellen en voert inspecties uit bij scholen voor Consent, Onderwijsbureau Twente, SKOE en VCO-Oost-Nederland. Ook de bijzondere scholen van Stichting Edukint worden door Playcare geïnspecteerd, evenals de speelplekken van de gemeente Enschede.
 

 


Top

Playcare | info@playcare.nl